top of page
מסורות אזוטריות

בית הספר מאגד בתוכו את אמיתות מתוך מסורות אזוטריות אשר מותאמת לרוח הדרך הרביעית כפי שרואה אותה המורה, ויוצר את מהות העבודה האזוטריות וחינוך הסטודנטים לראית האמת ולהבנת הגישות השונות אל ההתעוררות.

אין זו תופעה נדירה בקרב תורות אזוטריות להשאיל מיתוסים ואגדות ידועים ולשנותם כדי שיתאימו לתרבותם. הנושאים והדימויים המקבילים כמו התמודדות עם שיטפונות, התגברות על מכשולים, האבקות ביריבים חזקים, תקשורת עם אלים ואלות, בריאה, מוות ולידה מחודשת טומנים בתוכם את אותה המשמעות הפנימית כך שלמרות שדתות רבות נראות כשונות זו מזו בצורתן החיצונית, המסר הפנימי נשאר קבוע.

בתי ספר אזוטרים יודעים לזהות את המשמעות הפנימית של המסרים שנותרו מאחור בידי בתי ספר קודמים, והם משתמשים במשמעות זו על מנת לבנות את הצורה הייחודית לקיומה של הנוכחות הנשגבת.

 

המסורות הבאות מכילות בתוכן עקבות של בתי ספר אזוטרים עתיקים שהשתמשו באותה המשמעות הפנימית:

מצרים

בודהיזם טיבטי

זורואסטריות

נצרות

טארוט

הדרך הרביעית

Please reload

פרהיסטוריה

טאואיזם

הינדואיזם

זן

איסלם

פילוקליה

Please reload

תרבות שומר

בודהיזם

טולטקים

יהדות

סופיזם

בוני הקטדרלות הגותיות

Please reload

bottom of page